• +48 500 403 218
  • biuro@edu-service.pl
  • Rzeszów

O Projekcie

Projekt Praca-szansą na rozwój osobisty, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0136/20 Wartość Projektu wynosi: 1 988 769,84 zł Dofinansowanie Projektu: 1 889 330,84 zł Wysokość wkładu UE w projekt: 1 690 454,36 zł Okres realizacji Projektu: 01.01.2022 do: 30.06.2023  

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 76 osób, bezrobotnych zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zaw. do do 30.06.2023 r.  

FORMY WSPARCIA
Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe Pośrednictwo Pracy Szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną) Płatny 6 miesięczny staż zawodowy

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY
Osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: ukończyły 30 roku życia są bezrobotne nie otrzymują jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej, dofinansowanym ze środków UE. należą do co najmniej jednej z grup: osoba długotrwale bezrobotna lub w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach lub kobieta. Udział w Projekcie jest całkowicie

BEZPŁATNY. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.  
Skip to content